Кафедра правовых дисциплин

Кафедра правовых дициплин

Специальность «Юриспруденция» была открыта в 1997 году на основании лицензии, выданной МОН РК №0000670 от 10 апреля 2000 г. А 2012 году №12019665.  Организация и реализация учебного процесса специальности соответствует государственному общеобразовательному стандарту высшего образования РК. В своей работе кафедра руководствуется Концепцией развития ЗКГУ им. М.Утемисова до 2020 года. Учебно-методическая, научно-исследовательская и воспитательная деятельность кафедры осуществляется в соответствии с годовым планом работы. Планирование объема учебной работы кафедры проводится в соответствии с планированием штатного расписания по вузу в целом.   Выпускнику бакалавриата по специальности 5В030100 – Юриспруденция присуждается академическая степень бакалавра юриспруденции.

 

            В 2015-2016 учебном году по специальности Юриспруденция обучается  студента. Очное отделение - , из них казахское отделение - , русское отделение – 136. Качество фонда основной учебной литературы по специальности обеспечивается ежегодными приобретениями по профилю подготовки. В учебном процессе применяется информационно-правовая база данных РЦПИ «Закон». Многие студенты после окончания ВУЗа, продолжают обучение в магистратуре.Объектами профессиональной деятельности выпускников является правоохранительные органы; судебные, исполнительные и представительные органы  государственной власти и управления; государственные и негосударственные предприятия; адвокатура; банки; страховые и аудиторские компания, организации образования.

5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша бiтiрген түлекке құқықтану бакалавры академиялық дәрежесi берiледi. Құқықтану мамандығы бойынша бакалаврлар мынандай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

  - Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен мекемелерінде ұйымдастыру-басқару қызметі;

-Ішкі істер, қаржы полициясы, ұлттық қауіпсіздік, прокуратура, сот мекемелері және т. б. органдарында құқық қорғау қызметі;

-заң кеңесшісі, адвокат есебінде заңдық және кеңес беру қызметі;

-орта және орта кәсіптік білім беретін оқу орындарында педагогикалық қызмет.

Кәсіби қызметінің функциялары:

-құқық қорғау;

-құқық қорғаушылық;

-ұйымдастыру-басқару;

-педагогикалық;

-Қазақстан Республикасында зайырлы және  құқықтық мемлекет құру;

-заңды нақты орындау жеке және заңды тұлғалардың  заң алдында теңдігі тұрғысында құқықты қолдану қызметін іске асыру; 

-құқықты қолдану тәжірибелерінің мәселелерін анықтау және ұлттық заң шығарушылықты жетілдіру.

         Кәсіби қызметтің типтік міндеттері:

-адам және адамзат құқықтары мен бостандықтарын қорғау нәтижелілігін арттыру;

-кәсіпкерлік және басқа да заңға қайшы келмейтін қызметтерді қорғау және қолдау;

-құқық бұзудың алдын алу;

-азаматтық пен отансүйгіштікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, конституция мен қоғамға қайшы келетін жағдайларды қабылдамауға тәрбиелеу;

-заң және құқық тәртіптерін нығайту;

-халықтың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетін қалыптастыру және дамыту; 

-адам және азаматтың құқықтарын қорғау.


 

Профессорско-преподавательский состав 

Серикова Л.С. -Каф. меңгер., т.ғ.к., доцент

 Досанов М.У. З.ғ.к., доцент

Назаркулова Л.Т. З.ғ.к., доцент

Онгарбаева К.М. З.ғ.к., доцент 

Умбиталиев С.С. З.ғ.к., доцент 

Тасмагамбетов А.С. Т.ғ. докторы, доцент

Батыров А.Б. Аға оқытушы

Базаргалиева Ж.А. Аға оқытушы, заң ғылымдарының магистрі 

Есенгазиева А.К. Аға оқытушы, заң ғылымдарының магистрі

Асильбекова Г.А. Аға оқытушы,    құқық  магистрі

Самуратова А.О. Аға оқытушы, заң ғылымдарының магистрі 

Нуржанова А.К. Аға оқытушы, заң ғылымдарының магистрі

Хабиева Э.С. Аға оқытушы, заң ғылымдарының магистрі 

Нугманова Г.М. Оқытушы, заң ғылымдарының магистрі

Сабырғалиева Н.Б. Оқытушы, тарих магистрі

Юрова И.О. Оқытушы заң ғылымдарының магистрі

Темергалиева А.Т. Оқытушы, заң ғылымдарының магистрі

Махашева Б.Б. Оқытушы


 

Организация учебного процесса 

Студенттердің білімін бағалау мақсатында оқытушылармен әртүрлі бақылау нысандары жүргізіледі. Студенттердің күнделікті, апталық, айлық оқу үлгерімін қадағалау жоғарғы білім берудің мемлекеттік жалпы білім беру стандартыныа сәйкес жүргізіледі. Ал студенттердің оқу тәртібі топ кураторларымен, эдвайзерлермен, кафедра меңгерушілерімен және факультет деканымен қадағаланып отырады. Ағымдағы оқу жылында кафедраларда өзара сабаққа қатысу кестесі бекітіліп, сол арқылы оқытшулардың сабақтарына қатысу жүзеге асырылды. (өзара сабаққа қатысу; кафедра мамандықтары бойынша білім алушылар үлгерімінің ағымдағы (апта сайын) және рубежді бақылауын, аралық аттестаттауын және қорытынды аттестаттаудың ұйымдастырылуы, өткізілуі  және нәтижесі)

Кафедрада қысқы және жазғы сынақ-емтихан сессиясы оқу үрдісінің бекітілген кестесіне, емтихандар кестесіне сәйкес өткізілді. 

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі емтихан тестілері барлық оқу пәндері бойынша құрастырылды. Емтихан тестілері кафедралық сараптау комиссиясының міндетті тексерісінен өтті. Ауызша емтихандар бойынша аталған лекте сабақ бермейтін оқытушылардан емтихан қабылдаушылар құрамы кафедралар бойынша бекітілді.

 

Учебно-материальная база соответствует показателям, установленным Санитарными правилами устройства и содержания высших учебных заведений № 2.01.01000 от 03.11.2000 и Государственным стандартом РК «Образование высшее профессиональное. Материально-техническая база организаций образования. СТ РК 1158-2002» от 29 декабря 2002 года №516.  В учебном процессе используются 10 персональных компьютеров, и компьютерные классы вуза. Студенты имеют доступ через локальную сеть на сайт ЗКГУ (www.wksu.kz) в сети INTERNET. В библиотеке есть информационная база данных по библиографии и библиотечному фонду, компьютеризованный справочно-библиографический каталог.  


 

Научно-исследовательская и воспитательная  деятельность 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі тақырыптары зерттеу бағыттарымен ұштасады. Құқықтық пәндер кафедрасының зерттеу бағыты мемлекетте азаматтық қоғам мен құқықтық мәдениет қалыптасуының негізі болып саналады. 

Кафедра оқытушылары  ғылыми жұмыстары мен қатар облыс деңгейде ұйымдастырылатын ғылыми семинарларға қатысу мен түсіндіру жұмыстарына да тікелей ат салысады, мысалы  аға оқытушысы Ж.А. Базарғалиева 30-тамыз Конституция күніне арналған БҚО бойына Әділет Департаментінде өткізілген ғылыми семинарға қатысып баяндама оқыды және жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына ашық сұхбат берді. 2015 жылдың маусым айында Қазақстан Республикасы Конституциясының 20-жылдығына орай ұйымдастырылған республикалық ғылыми-тәжірибелік Конференция ұйымдастырылды. 

 

 19.09.2015ж  Қазақстан Республикасы ІІМ көліктегі ішкі істер департаменті ММ Орал станциясындағы желілік ішкі істер бөлімінде өткізілген Көліктегі қылмыстардың алдын алу тақырыбындағы семинарға кафедра оқытушылары А.Б.Батыров пен Э.С. Хабиева қатысып баяндама оқыды.Кафедра оқытушылары ҚР Әділет Министрлігі Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету Комитетінің  28.10.2015 ж ұйымдастырылған тапсырмасын орындауға байланысты тұтынушылардың адвокаттық қызмет сапасына қанағаттану индикаторын белгілеу мақсатына байланысты жүргізілген шараны өткізуге қатыстырылды.09.10.2015ж Орал қалалық сотының төрағасымен бекітілген «Ашық есік күндерін» өткізу туралы жұмыс жоспарына сәйкес «Қылмыстық жауаптылық» және «Студенттер арасында жасалған қылмыстар» тақырыбында өткізілген семинарға құқықтану мамандығының студенттері мен оқытушылары қатыстырылды.30.09.2015ж БҚО бойынша Әділет Департаментінде өткізілген жеке нотариустардың шарт жасасу және оны куәландыру тәртібіне қатысты өткізілген семинар-кеңесіне кафедраның аға оқытушысы Г.А.Асильбекова қатысып, баяндама оқыды.

Кафедра оқытушысы Самуратова А.О. Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік қызметкерлер кәсіподақтың алқалы жиналысында «ҚР Кәсіподақ туралы» заңын түсіндіру жұмысына қатысып, баяндама оқыды. Сонымен қатар Самуратова А.О.  тоқсан сайын өткізілетін Батыс Қазақстан облысы бойынша Кәсіпкерлер палатасы алқасының тұрақты мүшесі болып танылады және сол жерде өткізілетін заңды талқылау жұмыстарына қатысып келеді.Кафедра оқытушылары Серикова Л.С., Хабиева Э.С., Нұржанова А.К. М.Өтемісов атындағы БҚМУ-де құрылған Әйел құқығын корғау жөніндегі Кеңестің мүшесі болып табылады және осы салада жұмыстанып келеді. Кафедраның аға оқытушысы Нұржанова А.К. БҚО бойынша Адвокаттар алқасының Аттестаттау комиссиясының және кафедраның аға оқытушысы Асильбекова Г.А. БҚО бойынша Нотариалдық палатаның Аттестаттау комиссиясының мүшелері болып табылады. Сонымен қатар осы салаларға байланысты заңнамалық актілерді талқылауы жұмыстарына қатысады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы  іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің өкілі Ә.Нұртазин  студенттер мен кездесіп  қоғамдағы дертке айналған сыбайлас жемқорлық туралы айтып, бейне фильм көрсетті. 

 

 БҚО Ішкі саясат басқармасының мемлекетік  әлеуметтік тапсырысы бойынша  Конституциялық құқықтарды қорғау шарасы аясында «Жастар  сыбайлас жемқорлыққа қарсы» тақырыбындағы ойын-сабағы  12 қарашада өтті. 

Ұйымдастырушылар: Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы  іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті мен М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің құқықтық пәндер   кафедрасы.

Қатысушылар: Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы  іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің өкілдері,  студенттер, Орал қалалық сотының мамандары, Орал қалалық мектеп  оқушылары,  БАҚ өкілдері.                                                                                               

Мақсаты: Қоғам дертіне айналған  сыбайлас жемқорлықтың қоғамға төндіріп отырған қауіпі, онымен   күресу жолдары және  оның соңы неге алып келетіндігін қазірден бастап  студенттердің саналарына  қалыптастыру мақсатында оздырылуда.  

Жоспарланған шара нәтижесі- студенттердің білімін кәсіби деңгейде шыңдау. Сыбайлас жемқорлық қылмыстылығының қоғамға қауіптлік дәрежесін көрсету және тағайындалатын жазаның ауырлығын көрсету (қолданыстағы жаңа заңға сәйкес) жатқызылады.

 

 

Халықтар достығы  аясында Асамбляға 20 жыл толуына байланысты юр-11, юр-13 топ студенттерінің башқұрт халқы этно-мәдени бірлестіктерінің кешіне қатысуы.

 


 

Академическая мобильность 

Кафедра академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша  қарқынды жұмыс істеп келеді. 

 

Ф.И.О. студента

Программа обучения

 Уровень обучения 

Страна и вуз, в котором студент обучался по обмену

1

Айдынгалиева Нургуль Канатовна

Очная форма

5В030100-Юриспруденция

РФ, г. Саратов

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

2

Елеукенова Алтын Маратовна

Очная форма

5В030100-Юриспруденция

РФ, г. Саратов

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

3

Тагберлиева Айгуль Сагадатовна-

 

Очная форма

5В030100-Юриспруденция

РФ, г. Саратов

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

4

Куликов Георгий Михайлович-

 

Очная форма

5В030100-Юриспруденция

РФ, г. Саратов

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

5

Муканова Гулим Паруховна-

 

Очная форма

5В030100-Юриспруденция

РФ, г. Саратов

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

 

         Входящая академическая мобильность студентов из стран ближнего зарубежья 

 

Ф.И.О. студента

Программа обучения

 Уровень обучения 

Страна и вуз

                                                           2013-2014 уч год                                                        

    1

Бущтец Никита Владимирович

 

 

 

Очная форма

5В030100-Юриспруденция

РФ, г. Саратов

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

    2

Казиева Райля Менкешевна

 

Очная форма

5В030100-Юриспруденция

РФ, г. Саратов

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

    3

Кинжигалиев Айдар Шанратович

 

Очная форма

5В030100-Юриспруденция

РФ, г. Саратов

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

    4

Нугманов Эльдар Адияттуллаевич

 

Очная форма

5В030100-Юриспруденция

РФ, г. Саратов

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

 

                                                                    2014-2015 уч. год

    1

Кротов Кирилл Сергеевич

Очная форма

Юриспруденция

РФ, г. Саратов

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

    2

Ногманова Асель Анатольевна

Очная форма

Юриспруденция

РФ, г. Саратов

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

    3

Тюлюпов Ришат Ренатович

Очная форма

Юриспруденция

РФ, г. Саратов

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

   4

Курманбаев Рамазан Ерсаинович

Очная форма

Юриспруденция

РФ, г. Саратов

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

    5

Абузярова Диана Ренатовна

Очная форма

Юриспруденция

РФ, г. Саратов

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

 

В 2014-2015 учебном году студенты специальностей «Юриспруденция»,   выехали на обучение в казахстанские вузы.

 

Академическая мобильность студентов по вузам Казахстана  

 

Ф.И.О. студента

Программа обучения

 Уровень обучения 

Страна и вуз

1

Куспанов Азамат Еламанович

Очная форма

5В030100-Юриспруденция

Евразийский технический университет, г.Алматы

2

Габдуалиев Рамазан Сатканович

Очная форма

5В030100-Юриспруденция

Евразийский технический университет, г.Алматы

 

Входяшая академическая мобильность студентов из вузов Казахстана 

 

Ф.И.О. студента

Программа обучения

 Уровень обучения 

Страна и вуз

1

Серик Арай

Очная форма

5В030100-Юриспруденция

Евразийский технический университет, г.Алматы

2

Султанов Хорлан

Очная форма

5В030100-Юриспруденция

Евразийский технический университет, г.Алматы