Кафедра правовых дисциплин - Организация учебного процесса

 

Организация учебного процесса 

Студенттердің білімін бағалау мақсатында оқытушылармен әртүрлі бақылау нысандары жүргізіледі. Студенттердің күнделікті, апталық, айлық оқу үлгерімін қадағалау жоғарғы білім берудің мемлекеттік жалпы білім беру стандартыныа сәйкес жүргізіледі. Ал студенттердің оқу тәртібі топ кураторларымен, эдвайзерлермен, кафедра меңгерушілерімен және факультет деканымен қадағаланып отырады. Ағымдағы оқу жылында кафедраларда өзара сабаққа қатысу кестесі бекітіліп, сол арқылы оқытшулардың сабақтарына қатысу жүзеге асырылды. (өзара сабаққа қатысу; кафедра мамандықтары бойынша білім алушылар үлгерімінің ағымдағы (апта сайын) және рубежді бақылауын, аралық аттестаттауын және қорытынды аттестаттаудың ұйымдастырылуы, өткізілуі  және нәтижесі)

Кафедрада қысқы және жазғы сынақ-емтихан сессиясы оқу үрдісінің бекітілген кестесіне, емтихандар кестесіне сәйкес өткізілді. 

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі емтихан тестілері барлық оқу пәндері бойынша құрастырылды. Емтихан тестілері кафедралық сараптау комиссиясының міндетті тексерісінен өтті. Ауызша емтихандар бойынша аталған лекте сабақ бермейтін оқытушылардан емтихан қабылдаушылар құрамы кафедралар бойынша бекітілді.

 

Учебно-материальная база соответствует показателям, установленным Санитарными правилами устройства и содержания высших учебных заведений № 2.01.01000 от 03.11.2000 и Государственным стандартом РК «Образование высшее профессиональное. Материально-техническая база организаций образования. СТ РК 1158-2002» от 29 декабря 2002 года №516.  В учебном процессе используются 10 персональных компьютеров, и компьютерные классы вуза. Студенты имеют доступ через локальную сеть на сайт ЗКГУ (www.wksu.kz) в сети INTERNET. В библиотеке есть информационная база данных по библиографии и библиотечному фонду, компьютеризованный справочно-библиографический каталог.