Кафедра правовых дисциплин

Кафедра правовых дициплин

Специальность «Юриспруденция» была открыта в 1997 году на основании лицензии, выданной МОН РК №0000670 от 10 апреля 2000 г. А 2012 году №12019665.  Организация и реализация учебного процесса специальности соответствует государственному общеобразовательному стандарту высшего образования РК. В своей работе кафедра руководствуется Концепцией развития ЗКГУ им. М.Утемисова до 2020 года. Учебно-методическая, научно-исследовательская и воспитательная деятельность кафедры осуществляется в соответствии с годовым планом работы. Планирование объема учебной работы кафедры проводится в соответствии с планированием штатного расписания по вузу в целом.   Выпускнику бакалавриата по специальности 5В030100 – Юриспруденция присуждается академическая степень бакалавра юриспруденции.

 

            В 2015-2016 учебном году по специальности Юриспруденция обучается  студента. Очное отделение - , из них казахское отделение - , русское отделение – 136. Качество фонда основной учебной литературы по специальности обеспечивается ежегодными приобретениями по профилю подготовки. В учебном процессе применяется информационно-правовая база данных РЦПИ «Закон». Многие студенты после окончания ВУЗа, продолжают обучение в магистратуре.Объектами профессиональной деятельности выпускников является правоохранительные органы; судебные, исполнительные и представительные органы  государственной власти и управления; государственные и негосударственные предприятия; адвокатура; банки; страховые и аудиторские компания, организации образования.

5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша бiтiрген түлекке құқықтану бакалавры академиялық дәрежесi берiледi. Құқықтану мамандығы бойынша бакалаврлар мынандай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

  - Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен мекемелерінде ұйымдастыру-басқару қызметі;

-Ішкі істер, қаржы полициясы, ұлттық қауіпсіздік, прокуратура, сот мекемелері және т. б. органдарында құқық қорғау қызметі;

-заң кеңесшісі, адвокат есебінде заңдық және кеңес беру қызметі;

-орта және орта кәсіптік білім беретін оқу орындарында педагогикалық қызмет.

Кәсіби қызметінің функциялары:

-құқық қорғау;

-құқық қорғаушылық;

-ұйымдастыру-басқару;

-педагогикалық;

-Қазақстан Республикасында зайырлы және  құқықтық мемлекет құру;

-заңды нақты орындау жеке және заңды тұлғалардың  заң алдында теңдігі тұрғысында құқықты қолдану қызметін іске асыру; 

-құқықты қолдану тәжірибелерінің мәселелерін анықтау және ұлттық заң шығарушылықты жетілдіру.

         Кәсіби қызметтің типтік міндеттері:

-адам және адамзат құқықтары мен бостандықтарын қорғау нәтижелілігін арттыру;

-кәсіпкерлік және басқа да заңға қайшы келмейтін қызметтерді қорғау және қолдау;

-құқық бұзудың алдын алу;

-азаматтық пен отансүйгіштікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, конституция мен қоғамға қайшы келетін жағдайларды қабылдамауға тәрбиелеу;

-заң және құқық тәртіптерін нығайту;

-халықтың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетін қалыптастыру және дамыту; 

-адам және азаматтың құқықтарын қорғау.