Есеп және қаржы кафедрасы - 5В050800 - Есеп және аудит мамандығының пәндері

 5В050800 - Есеп және аудит мамандығының пәндері

Пәндер циклі

Атауы

Наименование

1

БП

Статистика

Статистика

2

БП

Қаржы

Финансы

3

БП

Қаржы нарықтары және делдалдары

Финансовые рынки и посредники

4

БП

Бухгалтерлік есеп және аудит

Бухгалтерский учет и аудит

5

БП

Бухгалтерлік есеп

Бухгалтерский учет

6

БП

ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп

Финансовый учет в соответствий с МСФО

7

БП

Мемлекеттік бюджет

Государственный бюджет

8

ПП

Бухгалтерлік есеп қағидалары

Принципы бухгалтерского учета

9

ПП

Қаржылық есеп 1

Финансовый учет 1

10

ПП

Қаржылық есеп 2

Финансовый учет 2

11

ПП

Басқару есебі

Управленческий учет

12

ПП

Аудит

Аудит

13

ПП

Экономикалық талдау

Экономический анализ

14

ПП

Банктегі есеп және есеп беру

Учет и отчетность в банках

15

ПП

Құрылыстағы бухгалтерлік есеп

Бухгалтерский учет в строительстве

16

ПП

Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве

17

ПП

Саудадағы бухгалтерлік есеп

Бухгалтерский учет в торговле

18

ПП

Экономика саласындағы салық есебі

Налоговый учет в отраслях экономики

19

ПП

Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп

Бухгалтерский учет в туризме и в гостиничном бизнесе

20

ПП

Компанияның қаржылық есебі

Финансовая отчетность компаний

21

ПП

1С Бухгалтерия

1С Бухгалтерия

22

ПП

Салық және салық салу

Налоги и налогообложение

23

ПП

Банк ісі

Банковское дело

24

ПП

Корпоративтік қаржы

Корпоративные финансы

25

ПП

Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру

Финансирование и кредитование  инвестиции

26

ПП

Қаржылық менеджмент

Финансовый менеджмент

27

ПП

Қаржылық талдау

Финансовый анализ

28

ПП

Бағалы қағаздар нарығы

Рынок ценных бумаг

29

ПП

Ақша, несие, банк

Деньги, кредит, банки