Есеп және қаржы кафедрасы - 5В050900 - Қаржы мамандығының пәндері

5В050900 - Қаржы мамандығының пәндері

Пәндер циклі

Атауы

Наименование

1

БП

Статистика

Статистика

2

БП

Қаржы нарықтары және делдалдары

Финансовые рынки и посредники

3

БП

Бухгалтерлік есеп

Бухгалтерский учет

4

БП

ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп

Финансовый учет в соответствий с МСФО

5

БП

Аудит негіздері

Основы аудита

6

БП

Банктегі есеп және есеп беру

Банковский учет и отчетность

7

БП

Экономика саласындағы салық есебі

Налоговый учет в отраслях экономики

8

БП

Компанияның қаржылық есебі

Финансовая отчетность компаний

9

БП

1С Бухгалтерия

1С Бухгалтерия

10

БП

Қаржылық  статистика

Финансовая статистика

11

БП

Қаржылық талдау

Финансовый анализ

12

БП

Бағалы қағаздар нарығы

Рынок ценных бумаг

13

БП

Ақша, несие, банк

Деньги, кредит, банки

14

БП

Ақша-несиелік реттеу

Денежно-кредитное регулирование

15

БП

Несиелік іс

Кредитное дело

16

БП

Мемлекеттік бюджет

Государственный бюджет

17

БП

Банктік бақылау және аудит

Банковский контроль и аудит

18

БП

Банктік маркетинг

Банковский маркетинг

19

БП

Банктік менеджмент 

Банковский менеджмент

20

БП

Жобаны талдау

Анализ проектов

21

БП

Қаржылық тәуекел

Финансовые риски

22

ПП

Қаржы

Финансы

23

ПП

Салық және салық салу

Налоги и налогообложение

24

ПП

Банк ісі

Банковское дело

25

ПП

Корпоративтік қаржы

Корпоративные финансы

26

ПП

Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру

Финансирование и кредитование  инвестиции

27

ПП

Қаржылық менеджмент

Финансовый менеджмент

28

ПП

Қазіргі заманғы валюталық жүйе

Современная валютная система

29

ПП

Кәсіпорынның бағалы қағаздар портфелін басқару

Управление портфелями ценных бумаг предприятий

30

ПП

Банкроттық және кәсіпорынды қайта құру

Банкротство и реорганизация предприятия

31

ПП

Мұнай жобасын талдау

Анализ нефтяного проекта

32

ПП

Әлеуметтік-экономикалық статистика

Социально-экономическая статистика

33

ПП

Шығындарды басқару

Управление затратами