Қазақстан Республикасы тарихы кафедрасы

Қазақстан Республикасы тарихы кафедрасы 1991 жылы құрылған. Қазіргі кезде 23 жыл тарихы бар кафедраның оқу-әдістемелік, ғылыми-ізденістік, шығармашылық жұмыстар ұйымдастыруда әлеуеті жоғары деңгейге жетті. Ең алдымен кафедраның материалдық-техникалық базасы нығайып, оқу-лабораториялық, музей-экспонаттық кабинеттермен жабдықталып, техникалық құралдармен, оның ішінде компьютерлік жүйемен қамтамасыз етілді.

Қазір студенттерге дәріс беруде жаңа инновациялық әдістерді, электрондық оқулықтарды және бағдарламаларды пайдалануға басты назар аударылып, осыған сәйкес оқу жұмыс бағдарламалары енгізілуде. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы, орта және жоғары оқу орындарында білім берудің мемлекеттік стандарттары, жалпы халықаралық деңгейде білім беру жүйесін үйлестіру талаптарын жүзеге асыру мақсатында да кафедра келелі өзгерістерді жүзеге асыруда.
Ғылыми әлеуеті: 
ҚР  тарихы кафедрасында 2 ғылыми-зерттеу бағыты жұмыс жасайды:
1. Батыс Қазақстан тарихының өлкетану мәселелері (профессор Т.З.Рысбеков);
2. Батыс Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстар және тарихи тұлғалар (профессор Ә.Қ.Мұқтар).


Кафедраның өзіндік дәстүрлері мен құндылықтары бар: Қазақстан тарихы бойынша академик Т.З.Рысбековтің мектебі, доцент Г.А.Кушаев негізін қалаған археологиялық мектеп бар.
Кафедраның жанында археологиялық музей жұмыс жасайды:
Музей өлкенің байырғы тарихының көпжылдық далалық зерттеулері нәтижесінде жинақталған археологиялық коллекциялар негізінде құрылған. 
Музей тарихи құндылығы жоғары археологиялық экспедиция барысында жинақталған заттай ескерткіштерді есепке алу, сақтау, оларды ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады, сондай-ақ оқу аудиториясы қызметін атқарады.Оқу-әдістемелік жұмыстар бағыты:
- 5В011400-«Тарих» (педагогикалық), 5В020300 - «Тарих» (ғылыми) мамандықтары бойынша орыс және қазақ тілдерінде бакалаврларды даярлауды дайындап, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастырады;
- тарих мамандықтарының білім беру бағдарламалары бойынша қосымша «тарих және ағылшын тілі»,  «тарих және құқық», «археология», «мұрағаттану» мамандықтары оқытылады,
- еліміздің алдыңғы қатарлы ЖОО-ның, Батыс Қазақстанмен шекаралас орналасқан Ресей Федерациясының Ресей Халықтар достастығы университетімен (Москва қ.,) Калмақ Автономиялық Республикасының Қалмақ мемлекеттік университетімен (Элиста қ.), Татарстан АР Марджани атындағы Казань мемлекеттік университетімен, Орынбор, Самара, Саратов облыстарындағы ЖОО-ның тарихшыларымен, байланыс жасап, өзара тәжірибе алмасу арқылы білім сапасын арттыру, ғылыми сабақтастыққа қол жеткізу.
Кафедра жанынан 5В011400 – «Тарих», 5В020300 – «Тарих» мамандықтары бойынша бакалаврлар, 6М020300 – «Тарих», 6М011400 - «Тарих» мамандықтары бойынша магистранттар даярланады.       

Кафедраның профессор-оқытушылық құрамыПОҚ құрамы – 17 адам. 3 тарих ғылымдарының докторы, профессорлар -           Т.З.Рысбеков, Ә.Қ.Мұқтар, доцент Ұ.Т.Ахметова, 9 тарих ғылымдарының кандидаты - Ж.Ж.Жақсығалиев, А.С.Байболсынова, Н.М.Тукешева, Ж.К.Тастаева, Ж.А.Исмурзин, Ж.Қ.Мұханғалиева, М.Ғ.Дүйсенғалиева, Ш.А.Айдарова, А.Е.Бижанова, аға оқытушы Б.Н.Бақтығұлова, тарих магистрлері М.Д.Қалменов, Г.Т.Жалекенова, Е.Е.Қлышев, Г.Ю.Айбекова жұмыс жасайды.
Кафедрада 10 арнайы пәнді және  4 гуманитарлық бағыттағы университеттік пәндерді оқытады. Жалпы кафедра жұмысының негізгі бағыттары болашақ тарихшы        мамандарды   Қазақстандық ұлтжанды, отансүйгіштік және гуманистік көзқарастағы нарық сұранысына сай педагог және ғылыми-тарихшы мамандар ретінде даярлау болып табылады. 

Университеттің Қазақстан тарихы кафедрасы қазіргі таңда ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде үлкен табыстарға ие болып, шын мәнісінде Батыс Қазақстан аймағындағы отандық тарих саласы бойынша ірі ғылыми орталыққа айналу үстінде. Дипломдық, магистрлік, кандидаттық диссертацияларға жетекшілік жасап, өлке тарихына қатынасты іргелі ғылыми еңбектерді, оқулықтарды, оқу-әдістемелік құралдарды, ғылыми мақалаларды жазып, әр түрлі аймақтық, республикалық, халықаралық, ғылыми-теориялық конференцияларды, форумдарды, семинарларды, дөңгелек үстелдерді ұйымдастыруға тікелей атсалысуда. 
Кафедра ұйымдасқаннан бері 23 жылда 50-ға жуық монографиялар, ұжымдық еңбектер жазылды. 
Студенттермен жұмыс:
Халықаралық туризм және мәдениет университетімен (Быдгош қаласы, Польша), жақын және алыс шет елдердің жоғарғы оқу орындарымен академиялық ұтқырлық бойынша студенттермен алмасып отыр. 
Студенттер шетелде оқуда:
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының конкурсы кезінде:


Студенттік республикалық конкурс-Ақтау қаласы.
 
Археологиялық сараман барысында:

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттердің педагогикалық сараманы ұйымдастырылады. БҚО ЖОББМ қатар, қалалық 45 ЖОББ мектебімен келісім шарттар жасалған. 
Педагогикалық сараманнан көріністер:


 

Справка по археологическому музею кафедры Истории республики Казахстан

 

Музей создан на основе материалов археологических раскопок Западно-Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова (Уральский педагогический институт) за двадцатилетний период с 1967-1987 г., а с созданием кафедры Истории республики Казахстан с 1991 г. до сегодняшнего дня дополняется археологическими артефактами найденные в ходе археологических исследований с участием преподавателей и студентов. 

На данный момент археологический музей имеет уникальную и богатейшую коллекцию археологических экспонатов, раскопанных археологическими отрядами ЗКГУ (УПИ) под руководством ведущих ученых археологов нашего края Г.А.Кушаева, Б.Ф.Железчикова, В.А.Кригера. Основу экспозиции составляют материалы из 300 курганов и памятников разных хронологических рамок Западно-Казахстанской области, раскопанных студентами-историками в период прохождения ими практики по археологии.

В коллекции имеются уникальные находки, такие как Володарские фалары – украшения конской сбруи раннежелезного века, выполненные по серебру по сюжету древнегреческого мифа, найденный в 1981 году на правом берегу среднего течения реки Жайык (Урал), на территории Зеленовского района. В экспозициях музея обильно представлены предметы материальной культуры бронзового и раннежелезного века: костяные орудия, украшения – выполненные в зверином стиле, вооружение, разнообразная керамика. Имеется фрагмент надмогильного сооружения – кулпытаса, кирпичи, датируемые эпохой средневековья и многое другое, позволяющее составить более достоверное представление о древней истории нашего края. Археологические материалы, в частности которые представленные здесь, являются на сегодняшний день основным источником по изучению историко-культурного наследия  нашего края.

Экспонаты музея используются в качестве наглядного пособия для проведения занятий по таким предметам как "Археология", "Методика археологических исследований", "Практическая и экспериментальная археология". На основе представленных артефактов, а также альбомов  студентами готовятся курсовые и дипломные работы по археологии нашего края, помимо этого по экспозиции археологического музея студентами готовятся статьи на научно практические конференции, как республиканского, так и международного масштаба. В 2012 г. в г. Саратов (РФ) студент 3 курса специальности "5В011400 - История" Есниязова А. заняла 3 место в 55-ой Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Новый век: человек, общество, история глазами молодых" .  

           Университет имеет Договор о сотрудничестве с "Центром истории и археологии ЗКО". Последние полевые сезоны студенты принимают участие в археологических раскопках на средневекового городище Жайык, совместно с сотрудниками вышеупомянутой организации. В перспективе планируется участие студентов в археологических исследованиях на памятниках расположенные на территории Астраханской и Волгоградской областях РФ, также в Мангистауской, Актюбинской, Атырауской областях РК. Для этой цели ведутся переговоры с ВУЗ-ми и научно-исследовательскими организациями РФ и Казахстана.

        Музей открыт для посещения студентов, экскурсий школьников, учителей истории, проведения научных конференций и кружков.

 

Наименование :            филиал музея ЗКГУ им. М.Утемисова

 

Место нахождения :   корпус № 3, каб.405

 

Год создания :               2003 год

 

Цель создания:      сохранение, исследование и использование в

                                     научных целях  историко-культурного

                                     наследия археологической экспедиции  ЗКГУ

 

Виды экспонатов:  украшения, оружие, предметы конской       

                                       упряжки, керамические изделия, орудия труда

                                       и т.д.

 

Хронологическая принадлежность экспонатов: Палеолит,

                                       неолит, мезолит, эпоха бронзы, раннежелезный

                                       век, средневековье.

 

Материал:               керамика, бронза, железо, кость, камень.

 

Научно-справочный аппарат:  научные отчеты                 

                                     археологических экспедиций, фотографии,  

                                     монографии ученых ЗКГУ, опись экспонатов.

 

 

Списки документации в виде альбома с фотографиями, 

хранящихся в музее археологии ЗКГУ им.М.Утемисова

1. Альбом в ходе раскопок в 1975 году, № 1 (1)

2. Альбом в ходе раскопок в 1975 году, № 1 (2)

3. Альбом в ходе раскопок в 1975 году, № 2 (1)

4. Альбом в ходе раскопок в 1975 году, № 2 (2) 

5. Альбом в ходе раскопок в 1975 году, № 3 (1) 

6. Альбом в ходе раскопок в 1975 году, № 3 (2)  

7. Альбом в ходе раскопок в 1977 году, № 1   

8. Альбом в ходе раскопок в 1977 году, № 2 

9. Альбом № 1 к отчету Б.Ф.Железчикова, В.А.Кригера «Археологические     работы в Уральской области» в 1979 году, № 1

10. Альбом фотографий  раскопок УПИ  в 1979 году 

11. Альбом фотографий раскопок и археологических находок 1978, 1979, 1980 гг.

12. Альбом к отчету М.Г.Мошковой,  Б.Ф.Железчикова, В.А.Кригера «Археологические работы на территории  Уральской области» в 1980 году.

13. Альбом фотографии раскопок УПИ  в 1984 г. «Бубенцы» и «Шайтан-Оба» 

14. Альбом № 1 фотографии могильника «КРЕСТЫ» в 1988 г. 

15. Альбом № 2 фотографии могильника «КРЕСТЫ» в 1988 г. 

16. Альбом № 3 фотографии могильника «КРЕСТЫ» в 1988 г.

17. Альбом в ходе раскопок в 1982 г. на р.Солянка.

18. Альбом в ходе раскопок в 1983 г.

19. Альбом в ходе раскопок в 1989 г. в долине р.Чаган.

20. Альбом № 1 в ходе раскопок в 1991 г.

21. Альбом зарисовок Лебедевки.

22. Прорисовка вещей из могильников: Алебастрово-I, Шалкар – II, III, IV, V.

                                                                     Барбастау – I, II, III, IV, V.

23. Зарисовки 1977-1980 гг. (78 листов).

24. Фотографии с раскопок городища Жайык 

 

Расшифровка артефактов на экспозициях:

Стенд № 1.

 Кремневые орудия каменного века (мезолита) относится к вкладышевой   технологии обработки камня.

           Жертвенник – бронзового века, имеет в основании четыре ножки.  Изготовлен из камня имеет характерную круглую форму.                     

 

Стенд № 2. 

Греческая амфора. Найдена в сарматском захоронении, по структуре исполнения является амфорой производимых в греческих городах - полисах Северного Причерноморья,  изготовлена из керамики.

Стенд № 3. 

Керамика сако-сарматской эпохи, представлена в виде фрагментов   сосудов. Данная керамика имеет геометрический орнамент, что  характерно для сако-сарматской эпохи. На данном стенде также представлены фрагменты жертвенника,  курильницы, точильные камни, ступки.  

 

Стенд №4

Верхняя экспозиция представлена бусами из природных материалов являющиеся нашейными украшениями эпохи бронзы и раннежелезного века. Ниже установлены конские украшения – фалары, на которых изображены всадники на крылатых конях во время охоты на львов, данные украшения относятся к периоду раннего железного века. В 3 – м ряду 4 стенда выставлены предметы вооружения раннежелезного  века найденных на памятнике Шалкар 3 в кургане №12. Экспозиция представлена бронзовыми наконечниками стрел различной конфигурации, железным скифским мечом – акинак, наконечником секиры, точильным камнем.

 

Стенд № 5. 

Фрагменты поливной керамики найденные на городище Жайык. Имеющие изображения в виде фресок. Ниже представлена конская сбруя средневековья, на которой мы можем видеть стремена, подкову, псалии из бронзы с остатками кожаного поводка и железного трензеля (грызло).

 

Стенд № 6. 

Берестяной колчан относится к средневековой эпохе. Использовался для хранения стрел.

Ниже изделия из железа, в частности наконечники стрел листовидной формы, крючья, фрагменты конской узды.

 

Стенд № 7. 

В верхнем ряду представлен почти полностью сохранившийся берестяной колчан для стрел. Ниже керамический чигирь – сосуд для переноски воды. 

Стенд №8.

Большой бронзовый котел с ручками, по степени сохранности относится к периоду бронзового века.

 

Стенд № 9.

           Бивень мамонта. Имеет небольшой размер для  данного животного вымершего около 10 тыс. лет до н.э., являющегося прародителем современных слонов.

 

Стенд № 10.

На данном стенде представлены золотоордынские кирпичи используемые для строительства различных административных, хозяйственных построек и жилых помещений, а также фрагмент кулпытаса на котором мы можем наблюдать фрагменты арабской вязи (арабской письменности).

 

Стенд № 11. 

Кувшин плоскодонный с ручкой для хранения и использования воды. Изготовлен их керамики. 

Ниже расположен сосуд плоскодонный керамический, в передней части которого имеется отверстие для водотока воды, а в задней части можно заметить место обломанной ручки. 

В третьем ряду расположен горшочек для употребления пищи. 

В четвертом ряду представлены крупный керамический плоскодонный сосуд.

 

Стенд № 12. 

Кувшин сероглиняный, изготовлен на гончарном круге с ручками держателями и круглый горловиной, плоским дном.

Гончарный сосуд – керамический, плоскодонный.

Сосуды – керамические с круглой горловиной с плоским дном (Шалкар 3).

Сосуд – сероглинистый, плоскодонный с круглой горловиной (Факел,1989 . к-17).

 

Стенд № 13. 

Сосуд глиняный черного цвета в форме крынки с дутым дном, круглой горловиной и плоским дном.

Сосуд круглодонный, яйцеобразной формой с геометрическим орнаментом, проходящий по тулову сосуду.

Сосуд ручной лепки с биконическим туловом, уплотненным дном с прямой  горловиной.

 

Стенд № 14. 

Сосуд – ручной лепки черного цвета с дутым туловом, небольшой горловиной с маленькой ручкой, плоскодонный.

Сосуд – керамический, ручной лепки, плоскодонный.

Сосуд – керамический, ручной лепки, черного цвета, плоскодонный, широкой горловиной в форме крышки.

Курильница – керамическая, с круглым дном, серой глиной. 

Сосуд – керамический черного цвета большого размера с дутым туловом, с плоским дном, широкой горловиной.

 

Стенд № 15. 

          Кувшин – светло-коричневого цвета с воронкообразной горловиной с ручкой – держателя, плоским дном с мелкими дырочками по кругу (Факел, 1989, к-17).

Сосуд ручной лепки с плоским дном с широкой горловиной среднего размера.

Сосуд –  круглодонный, с ручкой лепки имеющая узоры в виде линии (горизонтальные).

  Керамический сосуд – красноглинистый с двумя плоскостями узкой воронкообразной горловиной. Узор в виде вертикальной линии проходящей по тулову сосуда.

Сосуд ручной лепки черного цвета в форме крышки с дутым туловом. По тулову проходит узор в виде кругов имеется отверстие с носиком для воды.